คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงานระดับกระทรวง หน่วยงานระดับกรม สถานะข่าว ผู้ชม วันที่สร้าง
1 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการเเละผังเมือง
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
79
20 ก.ค. 2558
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการเเละผังเมือง
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
69
20 ก.ค. 2558
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
69
20 ก.ค. 2558
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
59
20 ก.ค. 2558
5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการเเละผังเมือง
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
73
20 ก.ค. 2558
6 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงการพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์
กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
68
20 ก.ค. 2558
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการเเละผังเมือง
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
71
20 ก.ค. 2558
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการเเละผังเมือง
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
61
20 ก.ค. 2558
9 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
75
20 ก.ค. 2558
10 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
กระทรวงมหาดไทย
กรมโยธาธิการเเละผังเมือง
อยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กพร.
51
20 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2